Kairos repositories package list

Here you can find packages and metadata from the Kairos repositories

Kairos

luet - https://github.com/kairos-io/packages

Kairos ARM64

luet - https://github.com/kairos-io/packages

Name Category Version Repository
Name Category Version Repository
alpine initrd 3.8.2 Kairos
bcm4345 firmware 0.1 Kairos
earthly utils 0.8.14 Kairos
edgevpn systemd-service 20211216 Kairos
edgevpn utils 0.26.2 Kairos
elemental-cli system 0.3.1 Kairos
goreleaser utils 2.0.1 Kairos
grub-artifacts static 0.2 Kairos
grub-config static 0.11 Kairos
grub-efi static 0.2 Kairos
grub2 livecd 0.0.14 Kairos
grub2-efi system 2.06-150500.27.4 Kairos
grub2-efi-image livecd 0.0.14 Kairos
helm utils 3.15.3 Kairos
immucore system 0.4.0 Kairos
immucore fips 0.4.0 Kairos
k3d utils 5.4.6 Kairos
k3s-openrc k8s 1.30.2 Kairos
k3s-openrc k8s 1.29.4 Kairos
k3s-openrc k8s 1.28.9 Kairos
k3s-systemd k8s 1.29.4 Kairos
k3s-systemd k8s 1.30.2 Kairos
k3s-systemd k8s 1.28.9 Kairos
k9s utils 0.32.5 Kairos
kairos-agent fips 2.8.21 Kairos
kairos-agent system 2.13.0 Kairos
kairos-agent system 2.8.21 Kairos
kairos-agent fips 2.13.0 Kairos
kairos-docs static 2.4.0 Kairos
kairos-network dracut 1.1.0 Kairos
kairos-overlay-files static 1.1.40 Kairos
kairos-sysext dracut 1.0.0 Kairos
kcrypt fips 0.12.0 Kairos
kcrypt system 0.12.0 Kairos
kcrypt fips 0.10.5 Kairos
kcrypt system 0.10.5 Kairos
kcrypt-challenger fips 0.7.0+2 Kairos
kcrypt-challenger system 0.7.0+2 Kairos
kcrypt-challenger system 0.9.0 Kairos
kcrypt-challenger fips 0.9.0 Kairos
kube-vip utils 0.8.1 Kairos
kubeadm k8s 1.22.11 Kairos
kubeadm k8s 1.22.9 Kairos
kubeadm k8s 1.23.8 Kairos
kubeadm k8s 1.21.12 Kairos
kubectl container 1.30.2 Kairos
kubesplit utils 0.2.1 Kairos
linux-tegra kernels 5.15 Kairos
luet utils 0.35.2 Kairos
nerdctl utils 2.0.0-rc.0 Kairos
odroid-c2 firmware 20170419-5.220 Kairos
opensuse-leap distro-initrd 0.25 Kairos
opensuse-leap distro-kernels 15.4+9 Kairos
operator-sdk utils 1.35.0 Kairos
poco utils 0.3.1-1 Kairos
provider-kairos system 2.7.1 Kairos
raspberrypi-firmware firmware 2024.03.27-1.1 Kairos
raspberrypi-firmware-config firmware 2024.03.27-1.1 Kairos
raspberrypi-firmware-dt firmware 2023.11.21-3.3 Kairos
rke2 k8s 1.21.12 Kairos
rke2 k8s 1.22.11 Kairos
rke2 k8s 1.23.8 Kairos
rke2 k8s 1.22.9 Kairos
suc-upgrade system 0.2.1 Kairos
systemd-boot system 256.2-1 Kairos
toolchain-go development 1.22.5 Kairos
toolchain-go fips 1.19.10 Kairos
toolchain-go development 1.20.2 Kairos
toolchain-go fips 1.22.5 Kairos
toolchain-go-ubuntu development 1.20.2 Kairos
toolchain-go-ubuntu fips 1.22.5 Kairos
toolchain-go-ubuntu development 1.22.5 Kairos
toolchain-go-ubuntu fips 1.19.10+1 Kairos
toolchain-ubuntu development 0.2 Kairos
u-boot-rockchip arm-vendor-blob 0.3 Kairos
u-boot-rpi64 firmware 2024.04-2.1 Kairos
ubuntu distro-initrd 0.25 Kairos
ubuntu distro-kernels 22.10+9 Kairos
ubuntu-20-lts distro-kernels 20.04+9 Kairos
ubuntu-20-lts distro-initrd 0.25 Kairos
alpine initrd 3.8.2 Kairos ARM64
bcm4345 firmware 0.1 Kairos ARM64
earthly utils 0.8.14 Kairos ARM64
edgevpn utils 0.26.2 Kairos ARM64
edgevpn systemd-service 20211216 Kairos ARM64
elemental-cli system 0.3.1 Kairos ARM64
goreleaser utils 2.0.1 Kairos ARM64
grub-artifacts static 0.2 Kairos ARM64
grub-config static 0.11 Kairos ARM64
grub-efi static 0.2 Kairos ARM64
grub2 livecd 0.0.14 Kairos ARM64
grub2-efi system 2.06-150500.27.4 Kairos ARM64
grub2-efi-image livecd 0.0.14 Kairos ARM64
helm utils 3.15.3 Kairos ARM64
immucore fips 0.4.0 Kairos ARM64
immucore system 0.4.0 Kairos ARM64
k3d utils 5.4.6 Kairos ARM64
k3s-openrc k8s 1.30.2 Kairos ARM64
k3s-openrc k8s 1.28.9 Kairos ARM64
k3s-openrc k8s 1.29.4 Kairos ARM64
k3s-systemd k8s 1.28.9 Kairos ARM64
k3s-systemd k8s 1.29.4 Kairos ARM64
k3s-systemd k8s 1.30.2 Kairos ARM64
k9s utils 0.32.5 Kairos ARM64
kairos-agent fips 2.8.21 Kairos ARM64
kairos-agent system 2.13.0 Kairos ARM64
kairos-agent fips 2.13.0 Kairos ARM64
kairos-agent system 2.8.21 Kairos ARM64
kairos-docs static 2.4.0 Kairos ARM64
kairos-network dracut 1.1.0 Kairos ARM64
kairos-overlay-files static 1.1.40 Kairos ARM64
kairos-sysext dracut 1.0.0 Kairos ARM64
kcrypt fips 0.12.0 Kairos ARM64
kcrypt system 0.12.0 Kairos ARM64
kcrypt fips 0.10.5 Kairos ARM64
kcrypt system 0.10.5 Kairos ARM64
kcrypt-challenger system 0.7.0+2 Kairos ARM64
kcrypt-challenger fips 0.8.0 Kairos ARM64
kcrypt-challenger system 0.8.0 Kairos ARM64
kcrypt-challenger fips 0.7.0+2 Kairos ARM64
kube-vip utils 0.8.1 Kairos ARM64
kubeadm k8s 1.23.8 Kairos ARM64
kubeadm k8s 1.22.11 Kairos ARM64
kubeadm k8s 1.22.9 Kairos ARM64
kubeadm k8s 1.21.12 Kairos ARM64
kubectl container 1.30.2 Kairos ARM64
kubesplit utils 0.2.1 Kairos ARM64
linux-tegra kernels 5.15 Kairos ARM64
luet utils 0.35.2 Kairos ARM64
nerdctl utils 2.0.0-rc.0 Kairos ARM64
odroid-c2 firmware 20170419-5.220 Kairos ARM64
opensuse-leap distro-initrd 0.25 Kairos ARM64
opensuse-leap distro-kernels 15.4+9 Kairos ARM64
operator-sdk utils 1.35.0 Kairos ARM64
poco utils 0.3.1-1 Kairos ARM64
provider-kairos system 2.6.5 Kairos ARM64
raspberrypi-firmware firmware 2024.03.27-1.1 Kairos ARM64
raspberrypi-firmware-config firmware 2024.03.27-1.1 Kairos ARM64
raspberrypi-firmware-dt firmware 2023.11.21-3.3 Kairos ARM64
rke2 k8s 1.22.9 Kairos ARM64
rke2 k8s 1.21.12 Kairos ARM64
rke2 k8s 1.22.11 Kairos ARM64
rke2 k8s 1.23.8 Kairos ARM64
suc-upgrade system 0.2.1 Kairos ARM64
systemd-boot system 256.2 Kairos ARM64
systemd-ukify system 255-5 Kairos ARM64
toolchain-go fips 1.22.5 Kairos ARM64
toolchain-go development 1.20.2 Kairos ARM64
toolchain-go fips 1.19.10 Kairos ARM64
toolchain-go development 1.22.5 Kairos ARM64
toolchain-go-ubuntu development 1.20.2 Kairos ARM64
toolchain-go-ubuntu development 1.22.5 Kairos ARM64
toolchain-go-ubuntu fips 1.19.10+1 Kairos ARM64
toolchain-go-ubuntu fips 1.22.5 Kairos ARM64
toolchain-ubuntu development 0.2 Kairos ARM64
u-boot-rockchip arm-vendor-blob 0.3 Kairos ARM64
u-boot-rpi64 firmware 2024.04-2.1 Kairos ARM64
ubuntu distro-kernels 22.10+9 Kairos ARM64
ubuntu distro-initrd 0.25 Kairos ARM64
ubuntu-20-lts distro-kernels 20.04+9 Kairos ARM64
ubuntu-20-lts distro-initrd 0.25 Kairos ARM64